Cookie beleid SVV

De website van SVV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten

StatutenSTATUTEN

Naam en zetel
Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam Sportvereniging (s.v.) ” Schiedamse Voetbal Verenigingen” (SVV). Zij heeft haar zetel in de gemeente Schiedam.
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40385297.

Doel
Artikel 2.

1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
     -   het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
     -   deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde en/of goedgekeurde wedstrijden en evenementen;
     -   zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
     -   het organiseren van trainingen onder deskundige leiding;
     -   de daartoe benodigde accommodatie tot stand te brengen en in goede staat van onderhoud te houden, of;
     -   alle andere wettige middelen, die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.
3. De vereniging mag geen financiële winst onder haar leden verdelen.

Duur
Artikel 3.

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één (1) juli tot en met dertig (30) juni.
3. De vereniging is opgericht op 8 mei 1904.

Lidmaatschap
Artikel 4.

1. De vereniging kent gewone leden, leden van verdienste en ereleden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt daaronder verstaan zowel de gewone leden alsmede de leden van verdienste en ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.
2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
3. Leden van verdienste en ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door het bestuur zijn voorgedragen en door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.

Artikel 4a.
Naast leden kent de vereniging ook begunstigers.
Begunstigers zijn zij, die zich jegens de vereniging bereid verklaard hebben haar financieel te steunen met een door het bestuur vastgesteld minimumbedrag en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

Artikel 5.
1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Alleen natuurlijke personen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB, kunnen gewoon lid zijn van de vereniging.
3. Tot het lidmaatschap van de vereniging kan men niet als gewoon lid worden toegelaten indien men ook niet wordt toegelaten tot het lidmaatschap van de KNVB, of wanneer de KNVB het lidmaatschap heeft beëindigd.
4. De vereniging verplicht zich voor al haar gewone leden het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin namen, adresgegevens en geboortedata van de gewone leden zijn opgenomen, een en ander op een door de KNVB voorgeschreven wijze.
6. Leden van verdienste en ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
7. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 6.
1. De leden zijn verplicht:
     a.   de statuten en de reglementen van de vereniging na te leven, alsmede besluiten van het bestuur en algemene vergadering.
     b.   de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven;
     c.   de belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden;
     d.   de overige verplichtingen, welke de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

Artikel 7.
1. Handelen of nalaten in strijd met de statuten en reglementen van de vereniging of tegen de belangen van de vereniging is in beginsel strafbaar.
2. Handelen of nalaten in strijd met de spelregels en de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de KNVB of tegen de belangen van de KNVB of de voetbalsport in het algemeen kan eveneens aanleiding tot  het opleggen van straf zijn.
3. Het bestuur is bevoegd om bij overtreding als bedoeld in de vorige leden de volgende straffen op te leggen:
     a.   berisping;
     b.   schorsing;
     c.   uitsluiting van deelneming aan wedstrijden;
     d.   ontzetting uit het lidmaatschap;
     e.   ontzegging van het recht een of meer functies uit te oefenen.
4. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend terwijl de lidmaatschapsverplichtingen in stand blijven.

Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt:
     a.   door overlijden van het lid;
     b.   door opzegging door het lid;
     c.   door opzegging namens de vereniging;
     d.   door ontzetting;
     e.   door beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB.
2a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Dat moet schriftelijk gebeuren.
De secretaris is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Als de opzegging niet tijdig of niet schriftelijk heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar tenzij het bestuur anders besluit.
2b. Het lidmaatschap eindigt na opzegging echter met onmiddellijke ingang:
     -   als van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het lidmaatschap voortduurt;
     -   nadat een besluit aan het lid bekend is geworden of medegedeeld waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, tenzij het betreft een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen;
     -   nadat het lid een besluit ter kennis is gebracht of gekomen tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of splitsing.
3a. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van een verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. De opzegging geschiedt schriftelijk en met opgave van redenen. Het aan het slot van lid 2a bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 
3b. Opzegging namens de vereniging kan geschieden met onmiddellijke ingang:
     -   als het lid bij herhaling zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
     -   als het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld;
     -   als redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap voortduurt.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid kennelijk en bij herhaling in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging alsmede als het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat de betrokken persoon onverwijld van het besluit schriftelijk, onder opgave van redenen, in kennis stelt.
5. De betrokken persoon kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving tegen het besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap in beroep gaan bij de algemene vergadering. Het besluit van de algemene vergadering tot bevestiging van de opzegging of ontzetting kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
6. Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht krachtens welke oorzaak, blijft de bijdrage die over het desbetreffende jaar verschuldigd was of zou zijn, volledig verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Geldmiddelen
Artikel 9.

1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder meer bestaan uit contributies van de gewone leden en financiële bijdragen van begunstigers, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten, zoals, maar niet beperkt tot, subsidies.
2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van betaling van contributie.
4. Ieder lid is verplicht tot betaling van de verschuldigde contributie binnen 14 dagen na facturering van deze contributie. Bij niet nakoming van deze verplichting door het lid is het contributiebedrag zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbaar en verkeert het lid van rechtswege in verzuim ex artikel 6:83 Burgerlijk Wetboek. De daadwerkelijke kosten die de vereniging moet maken in verband met de invordering van de contributie zullen door het lid moeten worden voldaan.
5a. Het treffen van een betalingsregeling is een gunst van de vereniging aan het desbetreffende lid en zal uitsluitend kunnen worden overeengekomen wanneer het lid de noodzaak hiervan heeft aangetoond. De vereniging behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om het verzoek voor een betalingsregeling te kunnen weigeren.
5b. Het lid dient het verzoek tot een betalingsregeling schriftelijk te doen binnen 10 dagen na facturering. Het verzoek tot een betalingsregeling dient deugdelijk gemotiveerd te worden onder overlegging van stukken waaruit de noodzaak voor het treffen van een betalingsregeling blijkt.
5c. Een betalingsregeling kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Niet nakoming of niet tijdige nakoming van de betalingsregeling doet de betalingsregeling zonder nadere ingebrekestelling komen te vervallen waarbij het restant van de openstaande verplichting direct opeisbaar is, één en ander in overeenstemming met lid 4 van dit artikel.

Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 10.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, te weten voorzitter, secretaris en penningmeester. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd, met dien verstande dat de voorzitter door de algemene vergadering ook kan worden benoemd van buiten de vereniging. Het bestuur wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap.
5. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Artikel 11.
1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen.
2. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigings- bevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien
verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.
3. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het gehele bestuur belast. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het gehele bestuur belast.

Rekening en verantwoording
Artikel 12.

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt, behoudens verlenging door de algemene vergadering, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering een jaarverslag uit en legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Tevens wordt een begroting voor het komend boekjaar overlegd. Na verloop van de genoemde termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie meerderjarige leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur.
4. De kascommissieleden treden volgens een door hen zelf op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
5. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
6. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
7. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere kascommissie.
8. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
9. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid, zeven jaar lang te bewaren.

Algemene vergaderingen
Artikel 13.

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering.
2. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling en/of door een mededeling op het in het verenigingsgebouw aanwezige mededelingenbord en/of door mededeling op de website van de vereniging
3. Behalve de in lid 1 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
4. Na ontvangst van een verzoek als in lid 3 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 14.
1. Alle niet geschorste leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben stemrecht waarbij een stem van een seniorlid (of een ander, geen junior of pupil zijnde, maar wel KNVB lid) geldt voor 3 stemmen, van een junior voor 2 stemmen en van een pupil voor 1 stem.
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Een geschorst lid heeft alleen toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing behandeld wordt en is slechts bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt 
tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte 
stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 15.
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.
2. Van het tijdens de algemene vergadering verhandelde wordt door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen bijgehouden.

Statutenwijziging
Artikel 16.

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanig vergadering moet ten minste twintig dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waarin ten minste twee derde van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Is niet twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier, doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 17.
Het in artikel 16 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 18.
1. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen bekrachtigen van de notariële akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd. Voorts kan de algemene vergadering één of meer personen machtigen tot het doen bekrachtigen van de notariële akte.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
3. De vereniging behoeft voor de wijziging van de statuten (waaronder begrepen de wijziging van uitsluitend de naam van de vereniging) de voorafgaande toestemming van de KNVB.

Artikel 19.

Het bepaalde in de artikelen 16 en 17 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot (af)splitsing als bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek.

Ontbinding en vereffening
Artikel 20.

1. Behoudens de gevallen van ontbinding als vermeld in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering. Het in deze statuten in de artikelen 16 en 17 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.
4. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie Ondersteuning Clubbesturen van de KNVB.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
6. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening.

Huishoudelijk reglement
Artikel 21.

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. Het bepaalde in de artikelen 16 en 17 is van overeenkomstige toepassing.

  
 08-12-2014   De algemene vergadering heeft besloten de wijzigingen in de statuten met
                         onmiddellijke ingang van kracht te doen zijn.

 20-02-2015    Het passeren van de gewijzigde statuten bij notariële akte (Van der Valk Notarissen) 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!