Cookie beleid SVV

De website van SVV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Dit huishoudelijk reglement is gebaseerd op artikel 21 van de statuten van de Sportvereniging SVV.

Clubkleuren
Artikel 1. 
De clubkleuren van de sv SVV zijn:
shirt: horizontale linkerbaan voor- en achterzijde groen en horizontale rechterbaan voor- en achterzijde rood. Broek is wit. Kousen zijn wit

Leden   
Artikel 2. 
1) Onder gewone leden, als bedoeld in artikel 4 van de statuten, wordt verstaan die natuurlijke personen die naar oordeel van het bestuur genoegzaam hebben aangetoond te voldoen aan de toelatingseisen als bedoeld in lid 1 van artikel 5 van de statuten en artikel 2 lid 2 van het huishoudelijk reglement. 
2) Het gewoon lidmaatschap wordt verkregen nadat is voldaan aan de volgende voorwaarden: 
     a) na het verstrekken van de gewenste juiste gegevens zoals aangegeven op het aanmeldingsformulier.
     b) na betaling van de (jaarlijks verschuldigde) contributie.
3) De leden kunnen na hun toetreding een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement opvragen bij het secretariaat.
4) De gewone leden die, krachtens artikel 9 lid 3 van de statuten, gehele ontheffing van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse contributie hebben, worden gezien als leden van verdienste en ereleden.
5) Het lid van verdienste en erelidmaatschap wordt toegekend op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering aan uitsluitend natuurlijke personen die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt, krachtens artikel 4 lid 3 van de statuten.
6) Onder begunstigers als bedoelt in artikel 4a van de statuten, worden verstaan zij die het doel van de vereniging wensen te steunen door middel van een jaarlijkse bijdrage als bedoelt in artikel 3 lid 3 van dit huishoudelijk reglement.

Jaarlijkse bijdragen
Artikel 3. 
1) Een lid van verdienste en erelid is vrij om de normale jaarlijkse contributie aan de vereniging te betalen.
2) Een begunstiger schenkt de vereniging een jaarlijkse bijdrage waarvan de minimale hoogte wordt vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de algemene vergadering.

Inning contributie
Artikel 4. 
1) Voor het gewone lid door het betalen van de jaarlijkse contributie contant of per bank/giro. In juli zullen de contributienota’s verzonden worden. 
2) Nadat de betalingstermijn is verstreken, welke is bepaald in artikel 9 lid 4 van de statuten, ontvangt men een tweede verzoek tot betaling.

Beëindiging lidmaatschap
Artikel 5. 
1) Het lid dat zijn lidmaatschap wenst te beëindigen dient dit te doen voor het einde van het verenigingsjaar. De opzegging dient schriftelijk aan het secretariaat te worden vermeld.
2) Het bestuur kan een lid het lidmaatschap opzeggen indien:
     a) de vereniging aanwijsbaar wordt geschaad door het niet voldoen van de geldelijke verplichtingen van de zijde van het lid, niet zijnde de verplichtingen als genoemd in artikel 3 van dit huishoudelijk reglement, of
     b) de betrokkene handelt in strijd met de statuten of met het huishoudelijk reglement of besluiten van de vereniging, of
     c) door het betrokken lid op enigerlei wijze schade wordt toegebracht aan de goede naam van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
3) Van de opzegging wordt het betrokken lid in kennis gesteld middels een (aangetekend) schrijven, ondertekent door de voorzitter en de secretaris. In dit schrijven worden de redenen die tot opzegging hebben geleid uiteengezet. De opzegging heeft onmiddellijk effect.
4) Degene die op grond van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en artikel 8 van de statuten, het lidmaatschap is opgezegd kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering, die in hoogste instantie beslist. Indien betrokkene van dit recht gebruik wenst te maken dient dit per aangetekend schrijven aan het secretariaat te worden bekend gemaakt binnen 1(één) maand na datum van het schrijven als bedoeld in het voorgaande lid met vermelding van de beroepsgronden. De betrokkene ontvangt in dit geval een uitnodiging voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering, dit krachtens artikel 8 lid 5 van de statuten.
5) Een opgezegd lid kan opnieuw een verzoek om toelating als lid doen.

Weigering lidmaatschap
Artikel 6. 
1) Het bestuur heeft het recht op grond van artikel 5 van de statuten te weigeren iemand als nieuw lid of begunstiger te accepteren indien:
     a) betrokkene niet voldoet aan de eisen als vastgesteld in artikel 5 lid 1 van de statuten.
     b) betrokkene eerder het lidmaatschap is opgezegd op grond van het bepaalde in artikel 8 lid 3b van de statuten;
2) Van de weigering wordt het betrokken lid in kennis gesteld middels een (aangetekend) schrijven, ondertekent door de voorzitter en de secretaris. In dit schrijven worden de redenen die tot weigering hebben geleid uiteengezet.
3) Degene die op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel het lidmaatschap is geweigerd kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering, die in hoogste instantie beslist. 
Indien betrokkene van dit recht gebruik wenst te maken dient dit per aangetekend schrijven aan het secretariaat te worden bekend gemaakt binnen een maand na datum van het schrijven als bedoeld in het voorgaande lid met vermelding van de beroepsgronden. De betrokkene ontvangt in dit geval een uitnodiging voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering, dit krachtens artikel 8 lid 5 van de statuten.

Bestuur
Artikel 7. 
1) Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 (twee) andere bestuursleden dit nodig oordelen, doch tenminste tweemaal per jaar.
2) De voorzitter leidt in principe de vergadering, krachtens artikel 15 lid 1 van de statuten.
3) De voorzitter behartigt zaken die niet op het specifieke terrein van de overige bestuursleden liggen.
4) De voorzitter brengt verslag uit van het bestuursbeleid aan de algemene ledenvergadering.
5) De secretaris voert algemene correspondentie van de vereniging en beheert dat gedeelte van het archief dat voor zijn werkzaamheden nodig is. De secretaris is verplicht van zijn uitgaande stukken een kopie te bewaren.
6) De secretaris is belast met het maken of doen maken van notulen van alle ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen en draagt zorg voor de verspreiding van deze notulen, krachtens artikel 15 lid 2 van de statuten.
7) De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en voert administratie daarover. Hij int de contributie en andere bijdragen en maant de leden zo nodig tot het voldoen aan hun verplichtingen, krachtens artikel 9 lid 4 van de statuten.
8) De penningmeester doet mededeling aan het bestuur van de namen van diegene wier bijdragen na het verstrijken van de in artikel 9 lid 4 van de statuten genoemde termijn onvoldaan zijn gebleven.
9) De penningmeester doet de uitgaven van de vereniging met inachtneming van artikel 11 lid 2 van de statuten en legt hierover rekening en verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. De penningmeester geeft geregeld een overzicht van de financiën aan het bestuur. 
10) Het secretariaat doet aan nieuwe leden zo spoedig mogelijk een bewijs van inschrijving toekomen.
11) Het bestuur is bevoegd in zaken van inwendig beheer en orde, die bepalingen vast te stellen die het nodig acht, mits niet strijdig met de statuten, huishoudelijk reglement of de wettig genomen besluiten van een algemene ledenvergadering of buitengewone ledenvergadering.
12) Besluitvorming noodzakelijk krachtens artikel 7 lid 11 van dit huishoudelijk reglement, kan slechts plaats vinden indien van de bestuursleden de meerderheid aanwezig is. 
13) Bestuursleden worden benoemd, krachtens artikel 10 lid 2, 3, 4, en 5 van de statuten, voor een periode van drie jaar met inachtneming artikel 10 lid 4 van de statuten. 
14) Er mogen niet meer dan drie bestuursleden tegelijk aftreden volgens rooster. In bijzondere gevallen is de algemene ledenvergadering bevoegd ontheffing te verlenen.
15) Vacatures in bestuursfuncties dienen op de website voor een algemene ledenvergadering, doch ten minste veertien dagen voor die vergadering, aan alle leden te worden bekendgemaakt.
16) Het bestuur heeft het recht kandidaten te stellen voor vacante bestuursfuncties.
17) Het recht kandidaten te stellen komt tevens toe aan elke 10 (tien) of meer gewone leden, mits de namen van de kandidaten minimaal 10 (tien) dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk aan het secretariaat zijn medegedeeld.
  
Commissies
Artikel 8. 
1) Het bestuur kan krachtens artikel 8 commissies samenstellen ter ondersteuning van haar werkzaamheden. 
2) Het bestuur is verantwoordelijk voor de wijze waarop deze commissies hun taak vervullen.
3) Het bestuur heeft het recht om commissieleden te benoemen en te ontslaan.
4) Binnen het bestuur zal per commissie een bestuurslid of coördinator als aanspreekpunt voor de leden van deze commissies worden aangesteld.
5) De commissieleden zijn voor de uitvoering van hun taken verantwoording verschuldigd aan het bestuurslid waaronder zij ressorteren.

Media
Artikel 9. 
1) De vereniging exploiteert een eigen website.
2) De redactie beslist, eventueel na overleg met het bestuur, over het plaatsen van artikelen, advertenties, ingezonden stukken en overige zaken op de website.
3) Behalve op de website kan de vereniging ook andere publicaties uitgeven welke betrekking hebben op artikel 2 van de statuten.
4) De redactie beheert dat deel van het archief dat betrekking heeft op de website en aanverwante zaken.
5) Voor de financiering van de website onderhoudt de redactie nauw en regelmatig contact met het bestuur.
6) Het bestuur stelt, zo nodig in overleg met de redactie, nadere bepalingen vast met betrekking tot verenigingsuitgaven.

Algemene ledenvergadering
Artikel 10. 
1) Alle gewone leden, leden van verdienste, ereleden en begunstigers hebben toegang tot de algemene vergadering. Geen toegang hebben de geschorste leden, met in achtneming van artikel 8 lid 5 van de statuten.
2) Alle niet geschorste leden hebben stemrecht waarbij een stem van een seniorlid, of een ander lid, geen junior of pupil zijnde, maar wel KNVB lid, geldt voor 3 stemmen, van een junior voor 2 stemmen en van een pupil voor 1 stem. De geschorste leden en donateurs hebben geen stemrecht.
3) Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, de echtgenoot of één van de bloed- of aanverwante in rechte lijn betreffen (1e en 2e graad).
4) Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen geschiedt stemming schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
5) Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen voor zover de statuten niet anders bepalen. 
Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is degene gekozen die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste aantal uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is degene gekozen die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot, dit krachtens artikel 14 lid 4 van de statuten.
6) Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel betreffende een genomen besluit is beslissend. Wanneer echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid wordt betwist vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
7) De voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger leidt de vergaderingen. Hij bepaalt de volgorde waarin de te behandelen onderwerpen aan de orde komen, dit met in achtneming van artikel 15 lid 2 van de statuten.
8) Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.
9) Tijdens de algemene ledenvergadering is ieder gewoon lid, lid van verdienste of erelid gerechtigd tot het indienen van een motie. Het bestuur is gehouden een dergelijke motie in stemming te brengen mits deze motie wordt gesteund door tenminste 10(tien) gewone en/of leden van verdienste en/of ereleden. Besluiten aangaande een dergelijke motie kunnen slechts geldig worden genomen indien tenminste 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
10) De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van artikel 13 van de statuten.

Financiële en administratieve controle
Artikel 11. 
1) De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk één maand voor de in artikel 10 lid 10 van dit huishoudelijk reglement bedoelde algemene ledenvergadering, een commissie van tenminste twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur tot onderzoek van de rekening en verantwoording over de lopende dan wel laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt tijdens artikel 10 lid 10 van dit huishoudelijk reglement bedoelde algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.  
2) Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en tevens inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven, dit met inachtneming van artikel 12 lid 5 van de statuten.
3) Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het verslag, de rekening en verantwoording hierover strekt het bestuur tot decharge.
4) Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt onthouden benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie bestaande uit tenminste twee leden welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze nieuwe commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde commissie. Binnen drie maanden na benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht.
5) De penningmeester kan pas van zijn functie worden ontheven nadat de commissie daartoe toestemming heeft verleend.
6) De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur of aan een algemene ledenvergadering inzake haar bevindingen.
7) Indien zich voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde twee leden geen kandidaten beschikbaar stellen dechargeert het bestuur de penningmeester, nadat in dit artikel lid 3 bedoelde stukken zijn beoordeeld door een extern, erkent, financieel administratie- of accountantskantoor, dit met inachtneming van lid 2 van dit artikel.

Geschillen
Artikel 12. 
1) Teneinde te bemiddelen inzake geschillen tussen twee leden over zaken, betrekking hebbende op de vereniging in ruime zin, kan een geschillencommissie worden benoemd door het bestuur.
2) De geschillencommissie bestaat uit tenminste twee leden en een voorzitter.
3) Een geschil tussen partijen kan slechts dan door de geschillencommissie worden behandeld indien één of beide partijen tevoren schriftelijk verklaren zich te houden aan de uitspraken van de commissie in het aanhangig gemaakte geschil.
4) Het bestuur benoemt en ontslaat de leden en de voorzitter van de geschillencommissie.
5) Het bestuur draagt voor zover mogelijk zorg voor een deskundige samenstelling van de geschillencommissie. In bijzondere gevallen kan het bestuur een deskundige van buiten de vereniging verzoeken zitting te nemen in de geschillencommissie.
6) De werkwijze van de geschillencommissie wordt, in overleg met het bestuur, bepaald door de voorzitter van de geschillencommissie.

Slotbepaling
Artikel 13. 
1) Het hierboven beschreven reglement wordt van kracht nadat de door het bestuur voorgestelde wijzigingen conform de statutaire bepalingen zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
2) Dit reglement kan worden aangehaald als "Huishoudelijk Reglement"
3) Dit reglement treedt in werking op 10 december 2014

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 08 december 2014 te Schiedam.


Hans van Dijk,  voorzitter

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!